Vastaamme mielellämme kysymyksiin

Olemme koostaneet alle vastauksia meille esitettyihin kysymyksiin vastuullisuudesta ja ympäristöstä. Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteella naapurit@peabasfalt.fi

Kysymyksiä ja vastauksia Peabin asfaltintuotantoon liittyen 
  

Kuinka Peab Asfaltin toiminnassa huomioidaan vastuullisuus? 
 

Liiketoiminnan eettisyys ja lainsäädännön noudattaminen ovat toimintamme perusta. Varmistamme hyvän liiketoimintatavan koko hankintaketjussa ja tuemme koko alan kehittämistä yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan, rakentamisen koko elinkaari huomioiden. Suunnitelmien toteutumista sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 

Toteutamme kestävää kehitystä jatkuvan parantamisen ja riskienhallinnan periaatetta noudattaen. Pitkällä aikavälillä pyrimme kannattavaan ja vastuulliseen kasvuun. Koulutamme, kannustamme ja osallistamme työntekijöitämme sekä sidosryhmiämme toimintatapojemme, tuotteidemme ja  palvelujemme innovatiiviseen kehittämiseen.  
Pyrimme minimoimaan omasta toiminnastamme ympäristölle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Optimoimme resurssien käyttöä kiertotalouden keinoin, luonnonvarat kestävästi huomioiden. Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme sekä seuraamme ja ohjaamme energiankulutustamme.   
 

Mikä on lupaviranomaisen rooli päätöksenteossa asfalttiaseman sijainnista?   

Lupaviranomaisena asfalttiaseman toiminnalle on kaupunki, kunta tai aluevalvontaviranomainen, jonka alueella asema sijaitsee. Päätöksen suunnittelusta (suunnittelutarveratkaisupäätöksen) tekee kunta. Rakennusluvasta päätöksen tekee rakennusvalvontaviranomainen.   

Mitä eroa on ympäristölupamenettelyllä ja toiminnan rekisteröinnillä?  

Asfalttiasemat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Rekisteröintimenettely on ilmoitusmenettely, jossa toiminnalle säädetyistä vaatimuksista on annettu toimialakohtainen asetus ja toiminnan tulee täyttää nämä asetetut vaatimukset. Rekisteröintimenettelyssä viranomainen ei voi asettaa toiminnalle lisämääräyksiä.  

Ympäristölupa myönnetään lupamenettelyssä, jossa arvioidaan toiminnan edellytyksiä ympäristönsuojelulain nojalla etukäteen ja asetetaan tarvittaessa määräyksiä toiminnan ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi.  
Sekä ympäristöluvanvaraisen toiminnan että rekisteröidyn toiminnan osalta viranomainen tarkkailee toimintaa ja toiminnan harjoittaja puolestaan raportoi toiminnastaan viranomaiselle säännöllisesti.   

Asfalttiaseman toiminnan tulee täyttää ympäristönsuojelulain ja asfalttiasemien ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 846/2012 vaatimukset.  

Kaikista asfalttiasemistamme on tehty tarvittavat ilmoitukset ympäristönsuojeluun. Toimintaan tarvittavat luvat haetaan jo uuden asfalttiaseman rakentamista suunniteltaessa.  

Tarvitseeko asfalttiasema ympäristöluvan? 

Ympäristönsuojelulaissa asfalttiasematoiminta on rekisteröitävää toimintaa. Rekisteröinti-ilmoituksessa on arvioitu mm. melun leviämistä toiminnasta sekä asfalttiasemasta aiheutuvia vuosipäästöjä.  
Asfalttiasema voi rekisteröinnin lisäksi vaatia ympäristöluvan, jos toiminta sijoittuu esimerkiksi pohjavesialueelle tai siitä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille. Aiheutuvan haitan suuruutta arvioi viranomainen.

Pääperiaatteena on, että naapuruussuhdehaitta perustuu todettuun kohtuuttomaan haittaan, eikä mahdolliset toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ympäristössä suoraan aiheuta luvantarvetta.  

Mitä tarkoittaa parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT) käyttö?   

Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan ympäristönsuojelulaissa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Tällainen tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin.  

Asfalttiasemalla paras käyttökelpoinen tekniikka tarkoittaa esimerkiksi tarkkaan optimoitua prosessia ja sen jatkuvaa tarkkailua, laitoksen verhoilua melu- ja hajupäästöjen leviämisen ehkäisemiseksi, mahdollisimman energiatehokkaita laitteita ja niiden käyttötapoja, tehokasta savukaasujen suodatuslaitteistoa, nykyaikaisia kaksoiskuorellisia ja turvalaitteellisia kemikaalisäiliöitä, hulevesien käsittelyjärjestelmää ja asfalttikuormien peittämistä. Uusimmilla asfalttiasemilla voidaan esimerkiksi käsitellä bitumisäiliöiden huohotuskaasut sitä varten kehitetyllä hönkäkaasupesurilla hajupäästöjen vähentämiseksi. Tällaisia laitteistoja ei ole vielä yleisesti käytössä kaikilla asfalttiasemilla.  

Minkälainen on energialähteenä käytettävän polttoaineen vaikutus päästöihin?  

Maakaasun ja nestekaasun (propaanin) käyttö polttoaineena aiheuttaa raskasöljyn käyttöön verrattuna vähäisemmät ilmapäästöt. Myös savukaasujen hiilidioksidi- ja typpipäästöt vähenevät kaasua käytettäessä, mutta merkittävin ero on siinä, etteivät kaasut sisällä raskaan polttoöljyn tapaan rikkiä tai raskasmetalleja. Myös raskas polttoöljy on nykyään vähärikkistä. Nestekaasun käyttö energialähteenä asfalttiasemalla vaatii erillisen luvan viranomaisilta.   
 

Kuinka asfalttiasemien sijainti päätetään?  
 

Asfaltintuotannossa oleellista on, että asfalttimassa ei saa jäähtyä asfalttiasemalta työmaalle kuljettamisen aikana. Koska asfalttiteitä on kaikkialla ja ne kuluvat käytössä, pitää myös asfalttiasemien sijainti olla tiheää. Asfalttiasemien sijainnissa oleellista on myös, että asfalttiin käytettävä kiviaines on lähellä. Kiviaines on bitumin lisäksi tärkein asfaltin raaka-aine. Kiviaineslouhoksen sijainnilla on merkitystä kustannuksiin ja kuljetuksista aiheutuvia päästöihin. Sijainnissa oleellista on myös hyvät liikenneyhteydet. Uusien asfalttiasemien sijainnissa kiinnitetään huomiota myös alueella vallitseviin tuuliin niin, että ne ovat asutuksesta poispäin, jolloin ajoittaiset hajuhaitat suuntautuvat asutuksesta poispäin.    

Minkälaisia ovat asfaltintuotannon terveysvaikutukset työntekijöille?   
 

Asfalttiasemilla 

Asfalttiasemilla pääosa altistumistilanteista tapahtuu tuotannon poikkeustilanteissa kuten huolto- ja korjaustöissä. Huolto- ja korjaustöissä käytetään tarvittavia henkilönsuojaimia pöly-, liuotin- ja bitumihuurualtistuksen vähentämiseksi. 
Asfalttiasemien piha-alueilla myös pöly voi aiheuttaa haittaa. Esimerkiksi sääolot vaikuttavat selvästi pölyaltistukseen. Tuulisella ja kuivalla ilmalla kiviainekset pölisevät koko asema-alueella.  Tarvittaessa kiviaineksia kastellaan tai peitetään pölyämisen estämiseksi.  
 

Päällystystyömailla   

Bitumin päällystyslämpötilat eivät saa ylittää ohjearvoja, jo 20-30 °C:n nousu lämpötilassa lisää voimakkaasti bitumihuurujen ja muovien epäpuhtauksien muodostumista. Päällystystöissä huurualtistuminen edellyttää hengityksensuojaimen käyttöä vain harvoin. Suojavarusteina käytetään suojakäsineitä, turvajalkineita ja työhön soveltuvia suojavaatteita, joilla vältetään ihokosketus kuuman bitumin kanssa.   
 
Monet bitumiliuokset ovat helposti syttyviä. Tuotteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tulee ottaa huomioon tulenarkuus. Bitumiliuoksia käytettäessä tulee aina noudattaa ohjelämpötiloja. Bitumiliuostyössä käytetään sopivia suojakäsineitä.  
 

Kysymyksiä ja vastauksia kierrätysasfaltista: 

Aiheuttaako kierrätysasfaltin varastointi päästöjä maaperään? 

Kierrätysasfaltin varastointi ei aiheuta päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Asfalttiaseman toiminnasta ei aiheudu näin vaaraa myöskään viereisille vesistöille.  

Käyvätkö asfalttitehtaat vuoropuhelua joidenkin sidosryhmien kanssa kierrätysasfaltin laadun parantamiseksi/ valmistuksen kehittämiseksi? 

Kyllä. Aktiivista keskustelua käydään muun muassa kuntien ja valtion toimijoiden sekä asfalttialan toimialajärjestöjen kanssa. Myös oma tuotekehityksemme seuraa jatkuvasti omaa toimintaympäristöään ja pyrkii reagoimaan siihen.  

Mitä hyötyä kierrätysasfaltista on? Miksi ei tehdä vain uutta? 

Kaupunkien viemäriputket, kaapelit ja vesiputket sijaitsevat asfalttipäällysteen alla. Tätä asfalttia joudutaan huolto- ja rakennustöiden vuoksi avaamaan. Vanha, poistettu päällyste viedään lähimmälle asfalttiasemalle uusiokäyttöön. Kierrätysasfaltti säästää uusiutumattomia luonnonvaroja, koska se sisältää asfaltin sidosaineena käytettävää bitumia, johon puolestaan tarvitaan öljyä. Lisäksi maankaatopaikat täyttyisivät nykyistä nopeammin, jos vanhaa asfalttia ei käytettäisi uudelleen.  

Tuodaanko asfalttiasemille asfalttia sen lähialueelta vai kauempaa?  

Asfalttiasemat sijoitetaan niin, että ne palvelevat mahdollisimman tehokkaasti ympäröivää talousaluetta. Sekä ympäristön että kustannusten kannalta asfalttia ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja. Lisäksi asfalttimassa ei saa jäähtyä kuljetuksessa asemalta päällystyskohteeseen, mikä automaattisesti lyhentää kuljetusmatkoja. 

Mitä asfaltille tapahtuu, jos sitä ei kierrätetä? 

Vanhan asfaltin kierrätys on lisääntynyt jo 1970-luvulta lähtien. Vanhoja terva-asfaltteja ja tiettyjä likaantuneita tai saastuneita asfalttipäällysteitä ei voi kierrättää. Ne viedään asianmukaisille jätteenkäsittelylaitoksille. Muutoin käytöstä poistettu asfaltti viedään maankaatopaikoille, mikäli sitä ei kierrätetä. Asfaltin valmistajalla ei Suomessa ole velvollisuutta hoitaa käytetyn asfaltin jätehuoltoa, mutta käytännössä näin ei koskaan tapahdu, koska vanha asfaltti on arvokasta raaka-ainetta kierrätysasfaltin teossa. 

Mikä on parasta materiaalia kierrätysasfaltille? 

Parasta materiaalia kierrätysasfaltille, aivan kuten ihan uudelle asfaltillekin, on laadukas, kovasta kivestä tehty kalliomurske sekä paljon bitumia sisältävä asfalttirouhe.   

Ota yhteyttä!

Asfalttiasemien Naapurit

Palautekanava Naapureille

Sähköposti: naapurit@peabasfalt.fi

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. 

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.